Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

(26/12/2022)

 Bộ Tài chính đang đẩy mạnh triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, đã hoàn thành Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn I” và đang thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2”.

Hà Nội: Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng mục đích

Hà Nội: Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng mục đích

(26/12/2022)

 Quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý chỉ sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng mục đích; không thực hiện các hành vi cố ý gây thiệt hại, lộ, mất thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không tự ý truy cập, thực hiện các chức năng nằm ngoài quyền hạn, khai thác, tấn công hoặc lợi dụng các vấn đề, điểm yếu an ninh trong kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp phát hiện bất kỳ cá nhân nào sử dụng tài khoản với mục đích cá nhân, kịp thời báo cáo cấp trên xử lý, kỷ luật theo quy định.

Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

(26/12/2022)

 Việc đẩy nhanh đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch xây dựng Chính phủ số và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai: Sớm hoàn thành kết nối, chia sẻ

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai: Sớm hoàn thành kết nối, chia sẻ

(26/12/2022)

Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của các địa phương trên cả nước, sự chỉ đạo tập trung của Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đồng thời, triển khai kết nối liên thông CSDL đất đai với cCSDL quốc gia về dân cư và các điều kiện cần thiết, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ công về đất đai.