Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/05/2020
Tổ chức đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng

Tổ chức đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng

(26/02/2018)

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục An toàn thông tin phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các mẫu báo cáo và tài liệu hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo.