Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước

06/12/2023 01:38 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Việc quy định trách nhiệm chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong Luật Giao dịch điện tử 2023 sẽ tháo gỡ được một số khó khăn trong thực tế khi hiện nay tất cả các bộ, ban, ngành trong cơ quan nhà nước đều phải đẩy mạnh chuyển đổi số.


20240101-Ta16.jpg

So với Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật năm 2023 bổ sung quy định cụ thể các loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, đặc biệt là các nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử có quy mô số lượng người sử dụng tại Việt Nam hoặc số lượng truy cập hàng tháng từ người sử dụng tại Việt Nam lớn và rất lớn; trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng áp dụng chính sách quản lý này để bảo đảm an toàn trong giao dịch trên môi trường điện tử.

Đồng thời, Luật năm 2023 đã quy định rõ về dịch vụ tin cậy - đây là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bao gồm dịch vụ cấp dấu thời gian, dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu, dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy là 10 năm. Chính phủ quy định chi tiết hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, điều kiện kinh doanh và quy trình, thủ tục cấp phép.

Luật cũng quy định giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử. Luật quy định giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Luật xác định rõ các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước gồm giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước; giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật giao Chính phủ quy định việc chia sẻ dữ cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu của các cơ quan khác của Nhà nước. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh quy định danh mục cơ sở dữ liệu; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương mình. Dữ liệu mở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ. Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp, được cập nhật mới nhất, có khả năng truy cập và sử dụng trên mạng Internet, bảo đảm khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận và lữu trữ, xử lý được, tuân thủ định dạng mở và miễn phí.Luật quy định cơ quan nhà nước được thuê chuyên gia từ ngân sách nhà nước hàng năm để tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu. Quy định này bước đầu tháo gỡ khó khăn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp cho công tác duy trì, vận hành hệ thống thông tin, gồm thuê tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn an ninh mạng cho hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước”.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024. Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao để đưa Luật vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực.

Lượt truy cập: 814

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)