Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Những điều cần biết về dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023

03/12/2023 00:24 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử là các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua môi trường mạng nhằm xác minh, chứng thực sự tin cậy trong giao dịch điện tử.


Dịch vụ tin cậy là gì?

Dịch vụ tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bao gồm có các loại dịch vụ sau đây:

- Dịch vụ cấp dấu thời gian;

- Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu;

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

(Khoản 1, 2 Điều 28 Luật Giao dịch điện tử 2023)

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Giao dịch điện tử 2023, các điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy bao gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam;

- Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy định tại mục 1;

- Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng;

- Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy định tại mục 1;

- Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy

Cụ thể, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại. Tổ chức được quyền đăng ký một hoặc các dịch vụ quy định tại mục 1.

Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy là 10 năm.

Như vậy, giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy sẽ có thời hạn là 10 năm.

(Khoản 3 Điều 28 Luật Giao dịch điện tử 2023)

Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy

Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có những trách nhiệm sau đây:

- Công bố công khai quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, biểu mẫu và chi phí liên quan.

- Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.

- Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm trang thiết bị trong hệ thống thông tin được cấp mã quản lý, sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

- Thực hiện biện pháp nghiệp vụ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

- Định kỳ hằng năm, báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

(Điều 30 Luật Giao dịch điện tử 2023)

Luật Giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

TA

Lượt truy cập: 491

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)