Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020
An toàn trong chuyển đổi số quốc gia

An toàn trong chuyển đổi số quốc gia

(20/07/2020)

Hệ thống thông tin của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Ðảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Ðể tiến tới một Việt Nam số trong thời gian tới, việc bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay.

Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

(17/07/2020)

Bài báo giới thiệu tổng quan về các quy định trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

Tất yếu ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Tất yếu ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

(17/07/2020)

Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, được ban hành thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện thủ tục hành chính "không giấy tờ"

(17/07/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Nghị định 45/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.