Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/05/2020
Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal

(27/04/2018)

Tiếp sau hai lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng với các Website sử dụng Hệ quản trị nội dung Drupal (Drupal) đã được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT cảnh báo và hướng dẫn xử lý tại công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/04/2018 và công văn số 116/VNCERT-KTHT&GS ngày 24/04/2018. Ngày 25/4/2018, Drupal tiếp tục công bố lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng có mã lỗi SA-CORE-004 (mã quốc tế theo CVE có tên CVE-2018-7602).

Khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

(24/04/2018)

Thông qua công tác giám sát an toàn thông tin mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã phát hiện các phương thức mới thực hiện tấn công các lỗ hổng của Drupal thông qua việc sử dụng các mạng máy tính ma với lượng máy tính thành viên lớn.