CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CỦA INNOVA

TT

Tiêu chuẩn

Các khóa đào tạo

Thời gian

1.

ISO 9001: 2008

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

2

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

  Đào tạo chuyển đổi ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 (áp dụng sau tháng 9/2015)

2

  Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 (sau tháng 9/2015)

2

2.

ISO 14001: 2004
(TCVN ISO 14001: 2010)

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

2

  Đào tạo biên soạn tài liệu

2

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

3.

ISO 22000: 2005

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

3

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

4.

HACCP

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

3

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

5.

OHSAS 18001: 2007

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

2

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

6.

5S

  Đào tạo lý thuyết 5S

1

7.

ISO/TS 16949: 2009

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

3

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

  Đào tạo coretools FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP (Coretools training)

5

8.

EN ISO 13485: 2012

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

3

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

9.

ISO 50001: 2011

  Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn

2

  Đào tạo biên soạn tài liệu

3

  Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

Ghi chú: Chúng tôi chỉ nhận thực hiện đào tạo cho tổ chức / doanh nghiệp với số lượng từ 5 - 15 người / lớp (Chúng tôi không tổ chức đào tạo cho cá nhân)