Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Kết quả ( 62 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 42 lượt bình chọn )
67.74 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
6.45 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
4.84 %
Chưa hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
20.97 %