Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Tin học hóa không?

Kết quả ( 34 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 14 lượt bình chọn )
41.18 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
14.71 %
Bình thường ( 10 lượt bình chọn )
29.41 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
14.71 %