Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng không?

Kết quả ( 25 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
20 %
Hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
36 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
20 %
Chưa hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
24 %