Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng không?

Kết quả ( 22 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
22.73 %
Hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
31.82 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
22.73 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
22.73 %