Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

Phát triển hạ tầng số thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia


Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhằm thực hiện các đột phá chiến lược thì chuyển đổi số quốc gia được xác định ở nhiệm vụ thứ hai, cụ thể: "Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh".

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có Ngày chuyển đổi số quốc gia. Nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia chuyển biến tích cực, lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương.

 


Theo VTV

Lượt truy cập: 995