Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Văn bản QPPL : 11/2011/TT-BTTTT

Số hiệu 11/2011/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Ngày ban hành 26/05/2011
Ngày có hiệu lực 26/11/2011
Ngày hết hiệu lực 01/04/2015 (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”, ký hiệu QCVN 36:2011/BTTTT bởi Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ngày 25/12/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”. Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT
Văn bản liên quan 12/2014/TT-BTTTT
40/2015/TT-BTTTT
Download

QCVN 34.doc

QCVN 35.doc

QCVN 36.doc

thongtu11.doc

thongtu11.zip

Chi tiết văn bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/2011/TT-BTTTT

                                                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011
  
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
QUY ĐỊNH:
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ viễn thông sau:
1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập internet ADSL
Ký hiệu: QCVN 34: 2011/BTTTT
2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
Ký hiệu: QCVN 35: 2011/BTTTT
3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
Ký hiệu: QCVN 36: 2011/BTTTT
 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                                                
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp TT&TT;
-   Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-   Công báo;
-   Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, KHCN.                                                        
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
    Nguyễn Thành Hưng