Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/10/2022

Văn bản CĐĐH: 652/QĐ-BTTTT

Số hiệu 652/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 26/04/2016
Ngày có hiệu lực 26/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thay thế Quyết định số 1862/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 132/2013/NĐ-CP
64/2007/NÐ-CP
72/2013/NĐ-CP
34/2008/CT-TTg
1862/QÐ-BTTTT
Download

652-QD-BTTTT.signed.pdf

Chi tiết văn bản


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Số: 652/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  26 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng
Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
 
BỘ TR­ƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1862/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2009.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                                             
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTTT.
 
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Trương Minh Tuấn