Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 31/10/2020

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Bình Dương xây dựng hạ tầng thông tin truyền thông phát triển đồng bộ

26/06/2020 15:53 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả nước, hướng đến mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.


Xây dựng hạ tầng thông tin truyền thông là nhiệm vụ nòng cốt

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành sự quan tâm lớn cho việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội.
 
Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đã được ban hành. Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc và từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, đáp ứng yêu cầu nước ta cơ bản đạt được quy mô và trình độ của nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. tohopduan-Key-24112019004758.jpg

sotttt@binhduong.

Lượt truy cập: 80

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)