Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

27/05/2020 17:54 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 27/5, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Đoàn Công Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại; cùng dự có đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT.


20200527-l10.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020; dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, thực hiện đúng các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Tổ chức học tập và quán triệt kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm, các đảng viên có bản đăng ký phấn đấu thức hiện; thực hiện nghiệm túc sinh hoạt Chi bộ định kỳ, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng trong các buổi sinh hoạt. Tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức quần chúng, quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động có phong trào, hiệu quả và vững mạnh. Tập thể Chi bộ và chi ủy thực sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động. Có thể nói, kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ Kế hoạch - Tài chính đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ và Bộ TT&TT.
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Kế hoạch - Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng; tham mưu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 quyết định. Vụ đã hoàn thành xây dựng các dự thảo, trình Lãnh đạo Bộ TT&TT báo cáo Thủ thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành: Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; về kéo dài chế độ ưu đãi và cơ chế đặc thù cho các đối tượng làm công tác an toàn thông tin; Xây dựng, trình Bộ TT&TT ban hành 10 Thông tư; hiện Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thành việc soạn thảo, xin ý kiến đối với 03 thông tư khác và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để trình Bộ trưởng ký ban hành. Ngoài ra, Vụ còn xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ TT&TT; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành, thực thi cơ chế, chính sách; Công tác quản lý ngân sách nhà nước; công tác quản lý dịch vụ sự nghiệp công, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu CNTT; tham gia, phối hợp tích cực với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến nhiệm vụ quản lý kế hoạch - tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; tham gia giúp việc cho Lãnh đạo Bộ TT&TT trong công tác thành viên các Ban chỉ đạo Trung ương do Thủ tướng Chính phủ thành lập; hoàn thành việc tham mưu chia tách tài sản, tài chính cho Đài VTC thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý,…
 
Song song với đó, Chi bộ luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có ý chí chiến đấu, có năng lực hành động thực tiễn, nói đi đôi với làm, có phẩm chất đạo đức tốt và có lối sống lành mạnh, giản dị; có tinh thần học tập nâng cao trình độ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, nhất là trong công tác cán bộ. Cấp ủy và chi bộ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức; sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan; phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng đối với cán bộ trong vụ. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có năng lực. Đặc biệt, Chi bộ đã đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, có chất lượng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng thời điểm; cấp ủy đưa ra những định hướng quan trọng về những vấn đề công tác trọng tâm cần xử lý...
 
20200527-l12.jpg
 
Chi ủy Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục tổ chức, quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ về việc thực hiện các Nghị quyết, văn kiện, tài liệu của tổ chức Đảng cấp trên; Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức công dân của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Chi bộ cần phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;...
 
Đặc biệt, Chi bộ đã xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2022 là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Vụ; động viên đội ngũ đảng viên và quần chúng trong Vụ phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ của Vụ, của các Phòng và của mỗi cá nhân trong tình hình mới. Tập trung triển khai xây dựng các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ TT&TT giao cho Vụ chủ trì hoàn thành theo quy định; Các các nhiệm, văn bản quy phạm pháp luật được Bộ TT&TT giao cho Vụ chủ trì xây dựng đúng quy trình, hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án huy động nguồn lực phục vụ phát triển Ngành. Triển khai kịp thời việc học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đảng viên, cán bộ công chức trong đơn vị....
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đánh giá cao các mặt công tác và những kết quả đã đạt được của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và chương trình hành động của Chi bộ. Đồng thời, đề nghị Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Trong báo cáo chính trị và chương trình hành động cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, đề án lớn gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Đề án Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chuyển đổi số quốc gia; đầu tư công trung và dài hạn; đổi mới và chuyên nghiệp hóa phương thức làm mới, khi triển khai các đề án, dự án lớn phải phân định rõ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT; Tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT với tinh thần chuyên môn hóa cao và Vụ Kế hoạch - Tài chính phải là đơn vị điển hình của Bộ TT&TT trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thay đổi phương thức hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, bố trí lại cán bộ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới đang đặt ra trong tình hình mới; Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Coi trọng công tác giáo dục chính trị, nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc; đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn của cấp trên; tăng cường vai trò của Chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao tính tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên...
 

 

Đăng Quý

Lượt truy cập: 30

Từ khóa: Đại hội chi bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT, Thứ trưởng, Phạm Anh Tuấn, nhân sự, cấp ủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)