Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Tiểu dự án Bộ Bưu chính Viễn thông thuộc dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam

29/07/2009 13:44 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Ban quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2006-2010 (đã điều chỉnh 2006-2011)

6. Kinh phí dự án: 373.680 triệu đồng. (Vốn trong nước 34.080 triệu đồng, vốn ngoài nước 339.600 triệu đồng) (đã điều chỉnh 465.612 triệu đồng, trong đó vốn trong nước 41.832 triệu đồng, vốn ngoài nước 423.780 triệu đồng)

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 415

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)