Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

COLLEGE OF THE PRINTING

Xem cỡ chữ

 
Address: Phu Dien Ward - Bac Tu Liem District - Ha Noi
Tel: 84.4.3849306
Fax: 84.4.37641933
 
 

Headmaster:

Mr. Tran Van Son
Tel: 844.38349306
Email: tvson@mic.gov.vn

Vice Headmaster:

Mr. Pham Phu Tai
Tel: 844.3834 9307
Email: pptai@mic.gov.vn

Mr. Vu Ket Doan
Email: vkdoan@mic.gov.vn

Mr. Luu Dinh Quyet
Email: ldquyet@mic.gov.vn

 

 

Lượt truy cập: 852

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)