Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

JOURNAL ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

Xem cỡ chữ

 
Address: No 110-112 Ba Trieu St., Ha Noi
Tel: 84.4.37737136- 84.4.37737137
Fax: 84.4.37737130
 
Editor in Chief:
Mr. Vu Chi Kien
Tel: 84.4.37737136
 
Deputy Editor in Chief:
Ms. Nguyen Quy Minh Hien
Tel: 84.4.37737136/7 (112)
 
Ms. Đinh Thi Thu Phong
Tel: 84903444475
Email: dttphong@mic.gov.vn

Lượt truy cập: 664

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)