Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Viet Nam Computer Emergency Response Teams (VNCERT)

Xem cỡ chữ

Address: A2/11 Dinh Cong - Hanoi
Tel: 84.4.36404423 - 84.4. 36404421
Fax: 84.4.36404427 - 84.4.36404425
 
Director:
Mr. Vu Quoc Khanh
Tel: 84.4.36404420
 
Deputy Director:
 
Mr. Nguyen Thanh Hai
Tel: 84.4.36404426
 
Mr. Hoang Dang Hai
Tel: 84.4.36404421/3 (305)

Lượt truy cập: 1277

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)