Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

Directorate of Press

Xem cỡ chữ

Address: 50 Thi Sach St. Hanoi
Tel: 84.4.39446295 - 84.4. 39446289;
Fax: 04.39446287
 
Director General:
Mr. Hoang Huu Luong
Tel: 84.4.39446289
 
Deputy Director General:
 
Mr. Vu Thanh Son
Tel: 84.4.39446296

Mr. Nguyen Thai Thien
Tel: 84.4.39446286
Email: ntthien@mic.gov.vn

 

 

 

Lượt truy cập: 777

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)