Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

Information and Communications Quality Control Directorate

Xem cỡ chữ

Department of Organisation and Administration:
Address:Yen Hoa - Cau Giay St., Hanoi
Tel: 84.4.37820990 - 84.437820979
Fax: 84.4.37820998
Email: ptqc@mic.gov.vn
Website: http://www.ptqc.gov.vn/
 
Director General:
Mr. Phung Kim Anh
Tel: 84.4.37820979
Email: pkanh@mic.gov.vn
 
Deputy Director General:

Mr. Nguyen Duc Trung
Tel: 84.4.37820977
Email: ndtrung@mic.gov.vn
 
Mr. Chu Van Binh
Tel: 84.4.37820978
Email: cvbinh@mic.gov.vn
 
Mr. Tran Manh Tuan
Tel: 844.37820976
Email: tmtuan@mic.gov.vn

Posts and Telematic Quality Control Sub-directorate No.2:
Address: 27 Nguyen Binh Khiem, Dis. 1, HCM City
Tel: 84.8.39104722
Fax: 84.8.39104723
Posts and Telematic Quality Control Sub-directorate No.3:
Address: Danang City
Tel: 84.511.3897889
Fax: 84.511.3843007

Lượt truy cập: 851

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)