Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Hội nghị TƯ 12: Chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới

5 tháng trước

 Muốn lựa chọn tốt nhân sự phải bắt đầu bằng việc hạn chế, chấm dứt tình trạng cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết, tham ô, tham nhũng.

5 tháng trước