Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26/02/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Phát triển Huế - Hòa Lạc thành trung tâm KH&CN lớn của cả nước

5 tháng trước

 Đảng, Nhà nước, Chính Phủ luôn xác định phát triển KH&CN là nhiệm vụ quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc. Hai đơn vị Huế và Hòa Lạc - Hà Nội trong những năm qua được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, đầu tư phát triển để sớm trở thành trung tâm KH&CN đi đầu của cả nước.

5 tháng trước