Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26/02/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Xếp lương viên chức phát thanh viên, quay phim theo 4 hạng

3 tháng trước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim, được áp dụng từ 12/12/2020.

3 tháng trước