Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20/06/2021

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII: Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

3 tháng trước

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp phiên bế mạc, thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc Hội với số phiếu cao.

3 tháng trước

Công tác nhân sự cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển

3 tháng trước

Một trong những nội dung chính của Hội nghị Trung ương lần này là xin ý kiến của Trung ương về nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo cao nhất.

3 tháng trước

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2: Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt

3 tháng trước

Theo Quy chế làm việc, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng xin trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta.

3 tháng trước