Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26/02/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

50% thủ tục hành chính của Bộ TN&MT được cung cấp online mức 4 trong năm 2020

5 tháng trước

 Bộ TN&MT sẽ cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

5 tháng trước