Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/10/2020

27 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

4 ngày trước

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII cho biết 6 điểm mới nổi bật nhất trong Dự thảo Báo cáo chính trị- báo cáo trung tâm của Đại hội.

4 ngày trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trung ương đã giới thiệu nhân sự BCH khóa mới

16 ngày trước

 Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến tham gia BCH khóa XIII và nhân sự Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIII.

16 ngày trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

20 ngày trước

 Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

20 ngày trước

Ban Bí thư TW Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

4 tháng trước

 Bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35/CT-TW, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16.

4 tháng trước

5 bài học kinh nghiệm từ công tác nhân sự khóa 12

4 tháng trước

 Tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh 5 bài học này khi thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 12.

4 tháng trước

Điểm mới trong Quy định số 214-QĐ/TW

5 tháng trước

Để thực hiện Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” có hiệu quả, đi vào cuộc sống, cần chú ý quan tâm một số nội dung căn cốt và mới của Quy định này.

5 tháng trước

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

5 tháng trước

 Quan điểm này được nhấn mạnh trong bài viết của TS Trần Cầm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5 tháng trước

Vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

5 tháng trước

 Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm giữ vững vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện của nước ta.

5 tháng trước

Thực hiện hiệu quả Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

5 tháng trước

 Khi bàn về công tác cán bộ, V.I.Lênin - Lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới đã nhận định: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng. Và chúng tôi sẽ đảo ngược nước Nga”. Bởi vậy, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

5 tháng trước

Trung ương bàn và quyết định về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

5 tháng trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đề nghị Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề nêu trong Đề án và Tờ trình để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử.

5 tháng trước