Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/04/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Masahiro Oda
Email:masahiro.oda@exc.tokai-rika.co.jp

Dear Sir and Madam,

 
Hello, we hope you are doing well.
I am Masahiro Oda, working for Japanese auto parts manufacturer, TOKAI RIKA CO., LTD.
 
Please find attached our comment we have prepared for the new circular (draft).
 
If you have any questions for our comment, please contact us.
 
We are looking forward to hearing from you.
Thank you in advance for your consideration.
 
Best regards,
Masahiro Oda
TOKAI RIKA
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Masahiro Oda (Mr.)
 
Regulatory Affairs Dept., Technical Administration Div. 
TOKAI RIKA CO., LTD.
URL: <http://www.tokai-rika.co.jp/en/>
 
Address: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan
Phone: +81-587-95-0093
Fax: +81-587-95-5471
E-mail: masahiro.oda@exc.tokai-rika.co.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------------

tải file đính kèm - 9 tháng trước
Người gửi: Masahiro Oda
Email:masahiro.oda@exc.tokai-rika.co.jp

Dear Sir and Madam,

 
Hello, we hope you are doing well.
I am Masahiro Oda, working for Japanese auto parts manufacturer, TOKAI RIKA CO., LTD.
 
Please find attached our comment we have prepared for the new circular (draft).
 
If you have any questions for our comment, please contact us.
 
We are looking forward to hearing from you.
Thank you in advance for your consideration.
 
Best regards,
Masahiro Oda
TOKAI RIKA
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Masahiro Oda (Mr.)
 
Regulatory Affairs Dept., Technical Administration Div. 
TOKAI RIKA CO., LTD.
URL: <http://www.tokai-rika.co.jp/en/>
 
Address: 3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan
Phone: +81-587-95-0093
Fax: +81-587-95-5471
E-mail: masahiro.oda@exc.tokai-rika.co.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

tải file đính kèm - 9 tháng trước

 

Dự thảo

 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:       /2022/TT-BTTTT   
  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022
                               
THÔNG TƯ
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện (QCVN 18:2022/BTTTT).
Điều 2.Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.
2. Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:                                                                     
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (đề b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan,   đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).                                                          
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
  * Toàn văn dự thảo Quy chuẩn và thuyết minh Quy chuẩn, tải về tại đây