Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Trần Mai Anh
Email:nguyennguyenlaso1@gmail.com

điều 3 xem xét xây dựng theo hướng logic đơn giản ntn: 1. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và .... xử lý, ngăn chặn các rủi ro đối với trê em trên môi trường mạng ...bla bla bla.... 2. Rủi ro đối với trẻ em trên môi trường mạng là ..... 3. nội dung độc hại...

bám sát các khái niệm của Luật Trẻ em, Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin, Luật An ninh mạng,... 
 

 

 

 


- 8 tháng trước

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

Số:      /QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2021

Dự thảo

 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, CATTT (03).                  
 
BỘ TRƯỞNG


 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ
VỀ BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTTTT ngày   tháng    năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 

 
Chương I
 
MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
Điều 1. Mục đích
1. Đưa ra khuyến nghị về chuẩn mực hành vi, ứng xử cho người dùng trên không gian mạng để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên  không gian mạng.
2. Nâng cao nhận thức của xã hội đối với các nguy cơ của trẻ em khi hoạt động trên không gian mạng. Nhấn mạnh vai trò bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và trách nhiệm của tất cả mọi người.
3. Phổ biến cách thức báo cáo khi có nghi ngờ về các hành vi xâm hại cho trẻ em trên không gian mạng.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng
1. Phạm vi đối tượng: Các hành vi của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng tại Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng: Bộ Quy tắc áp dụng cho 05 nhóm đối tượng: (i) Trẻ em; (ii) Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ; (iii) Người dùng internet; (iv) Đơn vị truyền thông và người sáng tạo nội dung trên không gian mạng; (v) Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng, nội dung tại Việt Nam.
Điều 3. Một số thuật ngữ
1. Rủi ro trên không gian mạng là những yếu tố trên không gian mạng (như thông tin, người dùng mạng hoặc các yếu tố khác) có khả năng tác động, gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của trẻ em khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.
2. Nội dung độc hại cho trẻ em là những thông tin trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức xã hội, trực tiếp hoặc tiềm tàng nguy cơ gây tổn hại tới thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm, sự riêng tư, hay sự phát triển của trẻ em.
3. Xâm hại trẻ em trên không gian mạng là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm, sự riêng tư của trẻ em được thực hiện thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nối mạng bao gồm:
a)   Đánh cắp thông tin cá nhân của trẻ em; đăng tải thông tin cá nhân của trẻ em mà chưa được sự đồng ý của cha mẹ và trẻ em theo quy định của pháp luật;
b) Xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng: sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi xâm hại trẻ em liên quan tới tình dục.
c)   Sản xuất, sở hữu, mua bán, phát tán hình ảnh, video có nội dung độc hại tới trẻ em, trong đó có bao gồm các tư liệu xâm hại tình dục trẻ em.
d) Bắt nạt trực tuyến: cố tình xúc phạm, đe dọa, làm hại, quấy rối, tấn công hay tẩy chay người khác bằng việc sử dụng phương tiện, nền tảng kỹ thuật số.
đ) Dụ dỗ trẻ em: sử dụng các phương tiện trên không gian mạng để xây dựng lòng tin đối với trẻ em, qua đó nhắm tới mục đích gây hại cho trẻ em.
e)   Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
4. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là việc thực hiện các biện pháp và hành động phù hợp để bảo đảm trẻ em được sử dụng không gian mạng an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại và bắt nạt trẻ em trên không gian mạng; hướng dẫn và hỗ trợ trẻ em tiếp cận được các thông tin hữu ích và có tính giáo dục trên không gian mạng; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt qua không gian mạng.
 
Chương II
 
NỘI DUNG CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ
Điều 4. Quy tắc ứng xử chung
Quy tắc ứng xử chung là những quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng:
1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ trẻ em, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, tôn trọng nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
2. Ứng xử lành mạnh, tích cực trên không gian mạng, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và phù hợp với độ tuổi trẻ em.
3. Luôn bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng tư của trẻ em theo đúng các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.
4. Tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức về bảo vệ trẻ em để ngăn chặn nội dung không lành mạnh đối với trẻ em, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; khi phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em, nội dung không lành mạnh đối cần phản ánh đến các cơ quan chức năng, Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (bvte@vncert.vn, childonlineprotection.vn), hoặc Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ trẻ em 111.
Điều 5. Quy tắc ứng xử cho trẻ em
2.   Cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, khi tìm kiếm các thông tin trên Internet; không truy cập vào các đường dẫn, nội dung có nguồn gốc không rõ ràng, do người lạ gửi.
3.   Không chia sẻ, cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân trên không gian mạng hoặc khi truy cập các trang web, dịch vụ mạng lạ; không làm làm quen, gặp gỡ với người lạ qua không gian mạng khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ.
4.   Không tham gia các hoạt động kéo bè, công kích, mạo danh, bắt nạt, hạ nhục bạn bè, người khác; không truy cập, sử dụng và chia sẻ các thông tin, có nội dung độc hại; giao tiếp, ứng xử tích cực trên không gian mạng.
5.   Chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi gặp các vấn đề, khó khăn, khi bị bắt nạt, cô lập hoặc bị xâm hại trên không gian mạng.
Điều 6. Quy tắc ứng xử cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ
1.   Tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng, quan tâm chăm sóc, lắng nghe ý kiến của trẻ.
2.   Luôn trau dồi, cập nhật các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
3.   Hướng dẫn con em mình các kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT, internet, mạng xã hội an toàn; hướng dẫn trẻ em cách ứng xử trên không gian mạng an toàn, sáng tạo, lành mạnh và có trách nhiệm.
4.   Chú ý quan tâm, kiểm tra, giám sát việc sử dụng internet của trẻ, các nội dung trẻ tìm kiếm, ứng dụng trẻ sử dụng, mối quan hệ của trẻ trên không gian mạng, những thay đổi bất thường của trẻ để đảm bảo trẻ luôn được bảo vệ trên không gian mạng.
5.   Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội.
Điều 7. Quy tắc ứng xử cho người dùng mạng
1.   Tuân thủ các điều khoản sử dụng của nhà cung cấp khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.
2.   Không chia sẻ các thông tin không lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em như bạo lực, khiêu dâm, tệ nạn,...;  không bình luận, không cổ súy cho các hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý, tình cảm của trẻ em trên môi trường mạng.
3.   Cộng tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; phản ánh các thông tin không lành mạnh, tiêu cực, các hành vi xâm hại đối với trẻ em cho cơ quan chức năng.
4.   Chia sẻ các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, lan tỏa các chương trình về bảo vệ trẻ em đến cộng đồng, người thân xung quanh.
5.   Cộng tác xây dựng nội dung truyền thông đảm bảo tuân thủ pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
1. Xây dựng các nội dung truyền thông phù hợp các đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và tiêu chuẩn cộng đồng; luôn ưu tiên đặt lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
2. Cẩn trọng khi xây dựng những nội dung truyền thông; luôn chú ý xây dựng các nội dung lành mạnh đối với trẻ em trên không gian mạng.
3. Kiểm tra và xác minh thông tin trước khi truyền thông.
4. Tích cực phối hợp truyền thông giáo dục cộng đồng và vận động các bên liên quan thực hiện các nguyên tắc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
5. Giám sát và phản biện độc lập về việc thực hiện các cam kết của các bên liên quan.
Điều 9. Quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp nền tảng
1.   Xây dựng, công khai và thường xuyên truyền thông về các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng và tiêu chuẩn đạo đức (nếu có) về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
2.   Chủ động phát hiện, ngăn chặn các nội dung không lành mạnh, các hành vi xâm hại trẻ em; cung cấp thông tin về các nội dung không lành mạnh, hành vi xâm hại trẻ em cho cơ quan chức năng; tích cực thực hiện ngăn chặn các nội dung, hành vi xâm hại trẻ em khi người dùng phản ánh.
3.   Kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ; thiết lập các công cụ kỹ thuật để rà soát, chặn lọc và loại bỏ các nội dung độc hại đối với trẻ em; cung cấp và liên tục cải tiến các bộ lọc nội dung, cảnh báo, hạn chế tiếp cận thông tin phù hợp với từng độ tuổi.
4.   Phối hợp ngăn chặn và gỡ bỏ các nội dung không lành mạnh đối với cho trẻ em.
5.   Tích cực phát triển các nội dung, ứng dụng thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo lành mạnh cho trẻ em.
 
Chương III
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai tuyên truyền, phổ biến, thực hiện và nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em khi sử dụng không gian mạng.
2. Người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ trên không gian mạng được khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung Bộ Quy tắc và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân khác hoạt động trên không gian mạng.
Bộ Quy tắc này được phổ biến đến tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng không gian mạng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.