Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/10/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 4800-5000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT củaViệt Nam"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Mr. Blaise Paratte"><
Email:btm@gmail.com"><

We would like to thank you for the opportunity that you gave to the LoRa Alliance to provide comments about this draft technical standard on LPWAN 920 MHz The attached files are our comments in detail for further consideration. We remain of course available if you need any additional details about our comments or if you have further questions about LoRaWAN protocol or LoRa devices Thank you so much. "><


- 3 tháng trước

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/2020/TT-BTTTT
DỰ THẢO 3
       Hà Nội, ngày    tháng     năm 2020
 
THÔNG TƯ
Quy hoạch băng tần 4800-5000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
 
Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy hoạch băng tần 4800-5000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy hoạch băng tần 4800-5000 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020[1] và các phiên bản tiếp theo.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.
 
 
Điều 2. Nội dung quy hoạch
1. Băng tần 4800-5000 MHz được phân chia như sau:
[Phương án 1:
a. Băng tần 4800-5000 MHz được phân chia thành 20 khối theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (sau đây gọi là phương thức TDD[2]) là A1, A2, …, A19 và A20 (gọi tắt là A1-A20), mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
b. Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 10 khối trong tổng số 20 khối A1-A20 và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.]
[Phương án 2:
a. Băng tần 4800-5000 MHz được phân chia thành 02 khối theo phương thức TDD là B1, B2, mỗi khối có độ rộng 100 MHz.
b. Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 02 khối B1, B2, và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.]
2. Doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số trong băng tần 4800-5000 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh can nhiễu có hại và đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm 2020.
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Trung ương Đảng;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Các doanh nghiệp viễn thông;
Lưu: VT, CTS.250                
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
         
 
  


[1] International Mobile Telecommunications - 2020
[2] Time Division Duplex