Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13/08/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)"

Các ý kiến đóng góp

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày      tháng 03 năm 2019
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
1.     Đặc điểm, tình hình:
1.1 Quá trình thành lậpvà phát triển:
        - Địa điểm trụ sở chính: Tòa nhà VNTA- Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
        - Quá trình thành lập:               
        Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 2000, có tên gọi là Trung tâm Thông tin mạng Internet Việt Nam, trực thuộc Tổng Cục Bưu điện; thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 380/QĐ - TCBĐ ngày 28/4/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin mạng Internet Việt Nam.
        Ngày 25/11/2002 Trung tâm Thông tin mạng Internet Việt Nam đổi tên thành Trung tâm Internet Việt Nam trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 12 tháng 03 năm 2003 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam;
        Từ ngày 13 tháng 10 năm 2017, thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
        *Cơ cấu tổ chức: Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung, có 3 Phó giám đốc giúp Giám đốc quản lý điều hành các lĩnh vực công tác theo sự phân công. Có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phòng Phát triển tên miền; Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên; Phòng Kỹ thuật; Đài DNS và VNIX; Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng.
 - Đội ngũ cán bộ: Tính đến 30 tháng 12 năm 2018, tổng số lao động của Trung tâm là 106 người; đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ lệ trên 80%; cán bộ viên chức trẻ ở độ tuổi 30 chiếm 70%.
- Về tổ chức Đảng: Đảng bộ có 05 chi bộ trực thuộc 03 chi bộ tại khu vực Hà Nội; 01 chi bộ tại TP.Đà Nẵng và 01 chi bộ tại TP.Hồ Chí Minh
- Số đảng viên trong Đảng bộ gồm 42 đồng chí, số đảng viên có trình độ đại học và trên đại học là 40 đồng chí chiếm 93%. Số đảng viên nữ 17 đồng chí chiếm 42%.
- Về tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn cơ sở VNNIC gồm 09 tổ công đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên cơ sở gồm 03 chi đoàn trực thuộc.
.
.
.
Xem nội dung chi tiết tại đây.