Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806MHz cho hệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam”"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 
Số:     /201…/TT-BTTTT
DỰ THẢO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày   tháng     năm 201...
THÔNG TƯ
Ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806MHz
cho hệ thống
thông tin di động IMTtại Việt Nam”
 
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013của Thủ tướng Chính phủban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủsửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Xétđề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz chohệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam”.
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam” với các nội dung như sau:
1.     Phạm vi điều chỉnh:
Quy hoạch này được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced[1]và các phiên bản tiếp theo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)tạiViệt Nam trong băng tần 694-806 MHz.
2.     Đối tượng áp dụng:
          Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.
 
3.     Nội dung Quy hoạch:
.
.
.
.

Bấm vào các liên kết dưới đây để xem nội dung chi tiết:

Dự thảo Thông tư

Thuyết minh dự thảo thông tư .