Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/05/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định Kết nối và chia sẻ dữ liệu số"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Tạ Văn Ân
Email:ngocan.sttttvl@gmail.com

Tại gạch đầu dòng thứ hai của Điều 5 về Nguyên tắc xây dựng, chia sẻ dữ liệu, cần bổ sung như sau: Việc chia sẻ dữ liệu và tiếp nhận dữ liệu chia sẻ phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 72 của Luật CNTT, Điều 5 của Luật Giao dịch điệ tử và tuân theo các quy định....."


- 4 năm trước

 Chi tiết tại file đính kèm