Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và các chức danh công việc ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên website của Bộ TTTT"

Các ý kiến đóng góp

 Chi tiết tại file đính kèm