Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Lê Hoàng Nam
Email:pvnseo1003@gmail.com

Mong các các cấp chính quyền địa phương có thể phổ biến hơn nữa công nghệ thông tin đến bà con ở thôn, xã những nơi vùng sâu...Đồng thời mong chính quyền quan tâm và tạo những ưu đãi nhất định đến bà con ở những nơi xa xôi còn ít điều kiện tiếp cận.


- 5 năm trước
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Email:huongnguyen250494@gmail.com

 Việc thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin cần được thực hiện một cách đồng bộ và cụ thể rõ ràng từng mục từng khu vực đặc biệt ở các xã huyện cần truyền đạt thông tin đến nhân dân dễ nắm bắt hơn, kịp với xu thế phát triển công nghệ thông tin của đất nước.


- 5 năm trước

 
 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /2018/TT-BTTTT
                                                                 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018
DỰ THẢO
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu
Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
                                                                                                                        
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18  tháng 06 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tintrong cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình); Thứ tự ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và công tác phối hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.
2. Đối tượng áp dụng: các bộ, ngành trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tham gia thực hiện Chương trình.
...