Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/05/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Tuan
Email:tuanmt1967@gmail.com

Có một số Sản phẩm có trong danh mục Thông tư 46 nhưng ko có Quy chuẩn tương ứng ví dụ Trải phổi 2,4GHz công suất >100mW và <200mW không dùng được QCVN54.

Sản phẩm RFID 923MHz, điều khiển xa 312-316MHz không dùng được QCVN73, QCVN74 tên thì lên đến 40GHz nhưng thực tế chỉ đến 24GHz.

Kiến nghị Tổ soạn thảo đưa thêm các nội dung này vào Dự thảo 42 mới.
Xin cảm ơn.


- 4 năm trước
Người gửi: tuan
Email:tuanmt1967@gmail.com

 Kg Ban soạn thảo

Trong kỷ nguyên IoT, thiết bị nào cũng có thể là thiết bị thu phát vô tuyến, trong đó chắc hẳn sẽ có các thiết bị công suất lớn hơn 60mW. Khi đó các thiết bị này có thể nằm trong danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của các Bộ khác. Khi hai Bộ cùng quản lý một sản phẩm sẽ nảy sinh việc phân định mã HS cho sản phẩm không thống nhất. Ví dụ Tủ lạnh thuộc quản lý của Bộ KHCN, nhưng nếu có thu phát vô tuyến thì lại thuộc quản lý của Bộ TTTT. Khi đó mã HS của Tủ lạnh sẽ là gì. Liệu Bộ TTTT có cấp giấy chứng nhận cho Tủ lạnh với tên trong giấy chứng nhận là Thiết bị thu phát vô tuyến hay không.


- 4 năm trước
Người gửi: Trần Thanh Phương
Email:tran.thanh.phuong.hp@gmail.com

 Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông,

Sau khi đọc dự thảo thông tư thay thế thông tư 42/2016/TT-BTTTT tôi có một số ý kiến đóng góp và cũng đồng thời là đề nghị làm rõ như sau:

1. Vấn đề liên quan đến mã số HS

Trong thực tế có nhiều thiết bị sử dụng kỹ thuật vô tuyến giống như các thiết bị được liệt kê ở cột "Tên sản phẩm hàng hóa" trong Phụ Lục 1 và Phụ Lục 2 nhưng mã số HS khác hoặc thiết bị được tích hợp trong cả một hệ thống thiết bị lớn (ví dụ như thiết bị đầu cuối GSM / W-CDMA tích hợp trên xe ô tô hoặc máy cẩu), vậy:

- Các thiết bị có cùng kỹ thuật vô tuyến nhưng khác mã HS có thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 (có khả năng gây mất an toàn) và bắt buộc phải CNHQ và / hoặc CBHQ?

- Các thiết bị tích hợp trên các thiết bị lớn hơn khi nhập khẩu về sẽ không có mã HS vậy thiết bị này có thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 (có khả năng gây mất an toàn) và bắt buộc phải CNHQ và / hoặc CBHQ?

2. Vấn đề liên quan đến thiết bị vô tuyến trải phổ băng 2.4GHz có công suất phát lớn hơn 100mW nhưng nhỏ hơn 200mW:

- Căn cứ theo mục 2.1.1 - Phụ lục 1 của dự thảo thông tư thì thiết bị thuộc diện bắt buộc phải CNHQ và CBHQ, các quy chuẩn tương ứng là QCVN 54:2011/BTTTT và QCVN 112:2017/BTTTT

- Căn cứ theo khoản 3 - Điều 4 của dự thảo thông tư thì "Trong trường hợp có quy định khác nhau về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông giữa quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng với quy định của Thông tư này thì áp dụng theo quy định của Thông tư này"

- Căn cứ theo QCVN 54:2011/BTTTT thì tiêu chí về công suất phát là không được vượt quá 100mW

- Căn cứ theo Thông tư 46/2016/TT-BTTTT thì các thiết bị vô tuyến trải phổ băng 2.4GHz có công suất phát tới 200mW được miễn giấy phép tần số. 

Vậy nếu áp dụng theo mục 2.1.1 Phụ lục 1 của dự thảo thông tư thì thiết bị sẽ không đạt về công suất phát sóng và không được chứng nhận hợp quy do không phù hợp với quy chuẩn QCVN 54:2011. Trong trường hợp này đề nghị Bộ TTTT làm rõ thiết bị sẽ thuộc diện không phải chứng nhận hợp quy hay sẽ được phân loại vào mục 9 của Phụ Lục 2 và chỉ phải áp dụng Công bố hợp quy.

Nếu thiết bị thuộc diện chỉ phải Công bố hợp quy thì quy chuẩn nào sẽ được áp dụng? (ở đây có sự khác biệt về quy chuẩn EMC được áp dụng: QCVN 112:2017/BTTT vs QCVN 18:2014/BTTTT)

3. Vấn đề liên quan đến các thiết bị RFID UHF băng tần 918-923 MHz:

Căn cứ theo mục 2.1.6 Phụ lục 1 của dự thảo thông tư thì thiết bị sẽ áp dụng QCVN 73:2013 và QCVN 96:2015, tuy nhiên "Phạm vi điều chỉnh của QCVN 73:2013 không bao gồm băng 918-923 MHz. Vậy đề nghị bộ làm rõ trong trường hợp này thì thiết bị có thuộc diện phải CNHQ và CBHQ hay không? Nếu có thì sẽ áp dụng quy chuẩn nào?

4. Vấn đề liên quan đến thiết bị vô tuyến cự ly ngắn nói chung:

- Căn cứ theo mục 2.1 của Phụ lục 1 dự thảo thông tư thì chỉ các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn có công suất phát từ 60mW trở lên mới bắt buộc phải chứng nhận hợp quy

 - Căn cứ theo thông tư 46/2016/TT-BTTTT về danh mục thiết bị được miễn giấy phép tần số thì có nhiều băng tần có công suất phát cho phép nhỏ hơn rất nhiều so với mức 60mW (Ví dụ NFC 13.56 MHz, các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn ứng dụng để điều khiển từ xa, các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn sử dụng cho mục đích chung....)

Vậy đề nghị Bộ có hướng dẫn chi tiết các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn có công suất phát nhỏ hơn 60mW nhưng không thuộc diện được miễn giấy phép tần số. Các thiết bị này liệu có gây mất an toàn hay không? Người sử dụng có phải xin giấy phép tần số không?

Trân trọng kính chào

Trần Thanh Phương


- 4 năm trước
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương
Email:huongnguyen250494@gmail.com

Trước có nhiều loại hàng hóa đặc biệt là đồ chơi cho trẻ em, nhiều loại gây nguy hiểm cho trẻ những vẫn được phép lưu thông bày bán. Theo ý kiến riêng tôi Bộ nên áp dụng quy định mới để đảm bảo những hàng hóa an toàn được lưu thông và sử dụng. Tôi đồng tình với thông tư thay thế này của bộ.


- 4 năm trước


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 

Số:       /2018/TT-BTTTT 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018  

 
THÔNG TƯ
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định  Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
         
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
         
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

...... Chi tiết Dự thảo xin vui lòng tải về tại đây