Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 07/10/2022

Dự thảo Thông tư Quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm