Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29/05/2022

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện