Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Dự thảo Thông tư Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước