Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Dự thảo Thông tư Quy định về việc triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước