Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc CMCN lần thứ tư