Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25/10/2021

Biển đảo - quê hương

Phát triển bền vững môi trường vùng biển đảo Kiên Giang - Bài 1: Tăng cường xử lý rác thải

Phát triển bền vững môi trường vùng biển đảo Kiên Giang - Bài 1: Tăng cường xử lý rác thải

(02/07/2020)

 Tỉnh Kiên Giang đã có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường biển đảo, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế và du lịch biển đảo, tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phát triển bền vững môi trường vùng biển đảo Kiên Giang: Hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường

Phát triển bền vững môi trường vùng biển đảo Kiên Giang: Hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường

(02/07/2020)

 Xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên đã chính thức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, trở thành xã đảo biên giới nông thôn mới của tỉnh Kiên Giang.

Lập Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Lập Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

(02/07/2020)

 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 203/QĐ-TTg thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban.

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

(02/07/2020)

 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

(02/07/2020)

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành quyết định số 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.