Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 24/02/2020

Thông cáo Báo chí

Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

(04/06/2018)

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành tại Quyết định số 1993/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp một số thông tin về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng (sau đây gọi là Kế hoạch) ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 như sau: