Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/09/2020

CMCN 4.0

Đổi mới hợp tác đa phương trong bối cảnh CMCN 4.0

Đổi mới hợp tác đa phương trong bối cảnh CMCN 4.0

(24/08/2020)

 Là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong những năm qua, Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực vào các cơ chế liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần củng cố hòa bình, thúc đẩy hợp tác và triển khai các mục tiêu phát triển bền vững.