• Quang cảnh Hội nghị.
  • Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung, những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW
  • Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến (kết nối đến 33 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT) học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
  • Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành
  • Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW và Quy định số 41-QĐ/TW tại Đảng bộ Bộ TT&TT
  • Các đảng viên tham dự Hội nghị.
  • Đồng chí Lưu Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai ngay những nội dung đã đề ra trong Kế hoạch số 05-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ TT&TT.