Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam-Bộ NNPTNT phối hợp thực hiện 5 chương trình tạo lập hình ảnh nông dân thế hệ mới

23/11/2023 20:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 8/12, Bộ NNPTNT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 5 chương trình lớn với mục tiêu tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới


q61.jpg

 Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, chương trình phối hợp giữa Bộ NNPTNT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng đến mục tiêu tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng, tay nghề cao và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong thực thi nhiệm vụ hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; kết nối tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường nông thôn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

"Theo Chương trình phối hợp giữa Bộ NNPTNT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sẽ có 5 chương trình phối hợp lớn giữa hai bên" - ông Thịnh nói.

Chương trình thứ nhất: Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt đạt 15-20%.

Để đạt được mục tiêu này, hai bên phối hợp hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái theo hướng kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp gắn với áp dụng các qui trình kỹ thuật, tiêu chuẩn GAP.

Định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng nhiều chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm chủ lực hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Cơ quan đầu mối phối hợp thực hiện chương trình này phía Bộ NNPTNT là Cục Trồng trọt và phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là Ban Kinh tế.

Trong chương trình này, hai bên cũng phối hợp đăng ký và quản lý mã vùng trồng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vật tư nông nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025, số lượng vùng trồng được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu tăng gấp 5 lần so với hiện nay (diện tích khoảng trên 500.000 ha).

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) và Ban Kinh tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ này.

Đối với công tác bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm, hai bên cùng phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các giải pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm và pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

100% các hộ dân ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.

Tham gia xây dựng và phát triển mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn với mục tiêu đạt trên 3.000 chuỗi vào năm 2025.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NNPTNT), Ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) được giao làm đầu mối thực hiện.

Chương trình thứ 2: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo chương trình, hai bên sẽ phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, ưu tiên cán bộ Hội cấp xã làm công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phấn đến năm 2025 có 50% số lượng Hội Nông dân cấp xã đều có cán bộ am hiểu nhiệm vụ và có kỹ năng tư vấn phát triển hợp tác xã.

Trước mắt tập trung vận động, hỗ trợ nông dân tham gia xây dựng các hợp tác xã để phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng chuỗi giá trị tại 11 tỉnh, 75 huyện theo Đề án Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản giai đoạn 2021-2025 của Bộ NNPTNT.

Hỗ trợ xây dựng và phát triển khoảng 1.000 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự" và "5 cùng", tạo cơ sở nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Cơ quan đầu mối phối hợp thực hiện chương trình phía Bộ NPPTNT là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là Ban Kinh tế.

Chương trình thứ 3: Phối hợp trong xây dựng nông thôn mới

Theo chương trình này, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn.

Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 7.440 xã đạt tiêu chí về môi trường nông thôn (bằng 90% số xã).

Để đạt được mục tiêu này, hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao năng lực, chuyển đổi tư duy, nhận thức và hành động của hội viên, nông dân về tác động của môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch đến sức khoẻ con người và các hoạt động sản xuất.

Cơ quan đầu mối phối hợp phía Bộ NPPTNT là Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững

Đối với lĩnh vực phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp nông thôn, hai bên đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP, phát triển du lịch nông thôn, hoạt động kết nối cung – cầu nông sản, sản phẩm O.COP gắn với chuyển đổi số,  trong phát triển sản xuất, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của các địa phương; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP cho nông dân.

Triển khai sáng kiến "Mỗi nông dân là một thương nhân" gắn với Chương trình OCOP.  Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương (Bộ NNPTNT; Ban Kinh tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) là đầu mối thực hiện.

Chương trình thứ tư: Tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, huấn luyện nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Đức Thịnh cho biết, thực hiện chương trình, hai bên sẽ phối hợp trong việc tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân theo nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu nông dân được tham gia đào tạo nghề nông nghiệp.

Tập trung dạy nghề và hỗ trợ lao động nông thôn tìm kiếm, kết nối việc làm thông qua Trung tâm hỗ trợ nông dân Trung ương Hội và các Trung tâm hỗ trợ nông dân ở các tỉnh, thành phố. Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động.

Cơ quan đầu mối phối hợp phía Bộ NNPTNT là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là Ban Xã hội.

Chương trình thứ 5: Phối hợp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới

Theo chương trình này, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin, tuyên truyền và phát hành các ấn phẩm thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các chính sách đối với hội viên, nông dân.

Tuyên truyền gương tốt việc tốt, hội viên tiêu biểu, tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, kỹ thuật số, nâng cao trình độ sản xuất, tay nghề, kiến thức, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chất lượng, giá trị gia tăng cao, hiệu quả, an toàn và bền vững.

Phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đối thoại chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó mỗi năm, ở cấp trung ương phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động trên. 

 Phối hợp tổ chức các hoạt động như Hội thi "Nhà nông đua tài", "Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông", chương trình "Tôn vinh nhà khoa học của nhà nông"; hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp tài ba…

Phối hợp tạo dựng, giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới: "Người nông dân tử tế - Người nông dân thông minh"

Cơ quan đầu mối phối hợp phía Bộ NNPTNT là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; phía Trung ương Hội nông dân Việt Nam là Ban Tuyên giáo.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 619

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)