Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Xây dựng Nông thôn mới ở Tủa Chùa: Công tác tuyên truyền là yếu tố quyết định sự thành công

17/11/2023 20:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Sau 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) xác định công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố quyết định sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, nội dung, cách làm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.


a688.jpg 

Tủa Chùa là một trong những huyện nghèo của tỉnh Điện Biên với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phân tán, trình độ và phương thức sản xuất còn lạc hậu, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Sau 11 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ và người dân.

Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Tủa Chùa  tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân; đặc biệt là tuyên truyền cho người dân khu vực nông thôn nhận thức rõ vai trò chủ thể, hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, để các tầng lớp Nhân dân hiểu "Xây dựng nông thôn mới trước hết phải bằng nội lực của chính mình"

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện dưới nhiều hình thức: Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung phong trào trong các hội nghị triển khai công tác hàng tháng, quý tại đơn vị; tăng cường tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo khẩu hiệu.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên xe thông tin lưu động: Treo 24 băng rôn, 8 buổi tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới, trên 30 tin bài liên quan đến thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới.

Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM. Ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng và thường xuyên lồng ghép trong định hướng tuyên truyền hằng tháng cho các cơ quan khối tuyên truyền và các chi, đảng bộ cơ sở; xác định rõ nội dung, hình thức tuyên truyền. Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng nông thôn mới; nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo gắn tuyên truyền với tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, mục tiêu của Chương trình; những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị, đoàn thể huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương.

Hội Phụ nữ duy trì thực hiện tốt phong trào "Tổng dọn vệ sinh thôn bản sạch đẹp", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới", "Con đường hoa An toàn giao thông, xây dựng Nông thôn mới", thực hiện "Tết trồng cây xanh".

Hội Nông dân huyện tổ chức 03 hội nghị thực hiện tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế của hội viên từ các mô hình kinh tế tập thể, chăn nuôi trang trại.

Các phòng ban chuyên môn cử cán bộ, công chức hướng dẫn các xã, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ưu tiên những tiêu chí dễ thực hiện, cần ít kinh phí.

Kết quả đạt được

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực.Tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước trong thực hiện chương trình của một bộ phận người dân từng bước được xóa bỏ, Nhân dân tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ và tham gia một cách chủ động, tự giác, trách nhiệm.

Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân, qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 bình quân các xã trên địa bàn các huyện Tủa Chùa đạt 9,54/19 tiêu chí tăng 0,18 tiêu chí so với năm 2020, bình quân các thôn, bản trên địa bàn các huyện đạt 6,04/15 tiêu chí.

Bà Vũ Ngọc Ánh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa chia sẻ: Công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thông qua tuyên truyền đã có nhiều bài học thực tiễn về xây dựng nông thôn mới được nhân rộng như công tác quy hoạch, kiên cố hóa đường giao thông; xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân… góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 165

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)