Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả

27/10/2023 03:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Xác định xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Phóng viên Báo Dân Việt đã trao đổi với ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


d55.jpg

 Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh:

Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã có 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới-đô thị văn minh và ước thực hiện cuối năm 2022 là 37/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới-đô thị văn minh đạt 72,55% (tăng 3 xã, tương đương 5,88% so với cuối năm 2021 và đạt 100% so với Nghị quyết HĐND tỉnh).

Trong năm tỉnh Hậu Giang đã công nhận mới 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới-đô thị văn minh nâng cao (xã Long Trị A, Thuận Hưng), lũy kế đạt 7 xã. Ước đến cuối năm 2022 công nhận thêm 1 xã, lũy kế toàn tỉnh có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 3 xã so với cuối năm 2020 và đạt 100% so với Nghị quyết HĐND tỉnh). 

Tính đến nay, số tiêu chí bình quân/xã là 17,5 tiêu chí, dự kiến cuối năm 2022 đạt 18,2 tiêu chí/xã.

Phong trào xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh được người dân rất đồng thuận chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện.

Riêng về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hiện toàn tỉnh Hậu Giang có 105 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (gồm 48 sản phẩm đạt 4 sao và 57 sản phẩm đạt 3 sao). Ước thực hiện đến cuối năm 2022, công nhận ít nhất 40 sản phẩm OCOP cấp tỉnh nâng tổng số lên 145 sản phẩm OCOP; hoàn thiện 5 hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP 5 sao của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh:

Mục tiêu phấn đấu năm 2023 của tỉnh Hậu Giang là tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu quy định của Trung ương giao. Trong đó, địa phương tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của dân cư nông thôn.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo giữ vững và nâng chất đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh.

Qua đó, tỉnh Hậu Giang đề ra chỉ tiêu cụ thể năm 2023 sẽ công nhận thêm 3 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 40 xã đạt 78,43%; công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 12 xã. Công nhận mới 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công nhận thêm 40 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm toàn tỉnh lên 185 sản phẩm; phấn đấu 5 hồ sơ đăng ký dự thi sản phẩm OCOP Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh:

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, giải pháp tỉnh Hậu Giang đề ra là tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh. Trong đó, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh đến cơ sở; phát động phong trào thi đua "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh.

Một trong những giải pháp căng cơ tỉnh tập trung là đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao mức sống của người dân nông thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông minh vào các khâu sản xuất, nhằm tăng chất lượng, sức cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, để chương trình trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở nông thôn.

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhanh về số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển các loại hình hợp tác xã trong các lĩnh vực, chú trọng hợp tác xã nông nghiệp… Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh.

Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ, kết hợp chuyển dịch dần lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang các khu vực kinh tế khác.

Song song với đó, tỉnh Hậu Giang tập trung kiện toàn bộ máy và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP; tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện chương trình...

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 266

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)