Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Huyện Yên Dũng: Điểm sáng trong phát triển nông thôn mới ở Bắc Giang

27/10/2023 03:17 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua huyện Yên Dũng đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay nhiều tiêu chí nông thôn mới đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.


d51.jpg 

Thành tựu lớn sau hơn 10 năm xây dựng NTM

Quán triệt quan điểm "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể" và "Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", huyện Yên Dũng tập trung giải quyết ba vấn đề còn tồn tại, hạn chế giai đoạn trước, đó là giảm khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Bằng những quyết sách đúng đắn, cách làm phù hợp với thực tiễn của địa phương, huyện Yên Dũng đã tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; Vai trò chủ thể của người dân nông thôn và sức mạnh của cộng đồng trong đồng thuận, đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Theo đó, về đích huyện NTM năm 2021, huyện Yên Dũng tiếp tục đặt ra mục tiêu duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

 

Đến nay, 16/16 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 75% tổng số xã, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 12,5%.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM trong bối cảnh tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; An sinh xã hội được đảm bảo; Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Hạ tầng và thiết chế nông thôn được đầu tư khá đồng bộ; Hệ thống chính trị được tăng cường; Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Có 40 thôn NTM kiểu mẫu, đạt 31% tổng số thôn, mỗi xã đã đạt chuẩn NTM có tối thiểu 01 thôn NTM kiểu mẫu. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Xác định mục tiêu NTM không phải là đích đến mà là hành trình

Yên Dũng cũng là địa phương đi đầu trong phong trào dồn điền đổi thửa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, với 50 mô hình nhà màng, nhà lưới được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Bộ mặt nông thôn có những bước thay đổi rõ rệt.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM chưa đạt, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra, huyện Yên Dũng xác định rõ lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai cụ thể.

Đối với cấp huyện, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng Kế hoạch chi tiết duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt và đề ra lộ trình thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM chưa đạt theo quy định. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM đã được các địa phương chú trọng với những đổi mới về phương pháp, cách thức nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, người dân về xây dựng NTM.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, xác định rõ lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối, cán bộ, công chức, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Đối với việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, UBND các xã thực hiện rà soát, đăng ký cụ thể thôn để chỉ đạo, thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 297

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)