Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Lào Cai: Phấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn NTM năm 2023

14/10/2023 07:17 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Lào Cai đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng NTM, trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng.

 
 

a90.jpg

Lào Cai: Triển khai nhiều giải pháp xây dựng NTM

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025, tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch với các hướng dẫn của Trung ương.

UBND tỉnh Lào Cai thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh và ban hành quy chế hoạt động; Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo cơ quan thường trực, các đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã đảm bảo hoạt động thông suốt, tạo sự thống nhất trong triển khai các Chương trình.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành 2 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 8 Nghị quyết và 18 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Ngoài ra, các sở, ngành của tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh phân  công giúp đỡ xã phải luôn quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nội dung công việc giúp đỡ các xã theo từng quý.

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị được tỉnh Lào Cai phân công giúp đỡ xã đã vận động, huy động 11,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn hơn 527 triệu đồng tiền mặt; hỗ trợ hơn 2.000 ngày công; 343 tấn xi măng, vật liệu sửa chữa, làm nhà cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã của tỉnh…

Năm 2022, tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 1.700 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã tập trung triển khai đầu tư cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất…

Nhờ vậy, toàn tỉnh Lào Cai đã làm được hơn 477 km đường giao thông nông thôn, trong số này, hơn 234 km được bê tông hóa; mở mới hơn 144 km. Đầu tư mới 21 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho 500 ha lúa ruộng; 100% số xã có điện lưới quốc gia; khu vực nông thôn có 99,6% số thôn, bản có điện lưới quốc gia sử dụng…

Từ những cách làm cụ thể, bằng sự huy động của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được công nhận thêm 67 thôn NTM theo bộ tiêu chí mới, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn tỉnh công nhận được 177 thôn kiểu mẫu; 237 thôn NTM, trong đó, có 20 thôn đạt chuẩn NTM thuộc 11 xã đặc biệt khó khăn miền núi và biên giới.

Theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có 62 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới Bảo Thắng và thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Lào Cai: Phấn đấu thêm 10 xã về đích NTM

Ông Tẩn Ỳ Guyện, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, thông tin: Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Mường Bo đang xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách các tiêu chí. Năm nay, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí nâng cao là môi trường và lao động việc làm.

 

Trong năm 2023, tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì 2 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, phấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt NTM nâng cao; 40 thôn nông thôn mới và 16 thôn kiểu mẫu.

 

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Lào Cai, cho biết: Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh Lào Cai  đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan thường trực tiếp tục tập trung kiện toàn hệ thống chỉ đạo Chương trình từ cấp tỉnh đến các xã, đẩy mạnh hoạt động của Ban phát triển thôn, bản. Triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các chuyên đề xây dựng nông thôn mới. 

 

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn; huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn đảm bảo theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 304

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)